متفرقه از علوم ششم ابتدایی
تهیه کننده : خانم زهره شعبانی از دبستان معرفت گرگان
6.84 MB
دانلود محتوای درسی
متفرقه از دروس پنجم ابتدایی
تهیه کننده : خانم پروانه مهاجر تبریزی از دبستان معرفت گرگان
1.04 MB
دانلود محتوای درسی
آموزش الفبا
تهیه کننده : آقای محمد صالح قزل از مدرسه شهید قلی زاده مراوه تپه
7.05 MB
دانلود محتوای درسی
متفرقه از ابتدایی
1.37 MB
دانلود محتوای درسی
متفرقه از ابتدایی
تهیه کننده بی بی سارا کر از مرکز آموزشی گل های بهشت بندر ترکمن
4.82 MB
دانلود محتوای درسی
ششم ابتدایی - فناوری
تهیه کننده : خانم طیبه میرزایی از دبستان معرفت گرگان
4.11 MB
دانلود محتوای درسی
متفرقه از علوم دوم ابتدایی
تهیه کننده : خانم عفت سادات مرتضوی از دبستان معرفت گرگان
3.51 MB
دانلود محتوای درسی
متفرقه از علوم سوم ابتدایی
تهیه کننده : خانم سحر کر از دبستان معرفت گرگان
1.95 MB
دانلود محتوای درسی
متفرقه از علوم پنجم ابتدایی
تهیه کننده : خانم فرشته خوشبخت از دبستان معرفت گرگان
6.9 MB
دانلود محتوای درسی

9 محتوا پیدا شد (صفحه 1 از 2 )

>1<


کدام تکنولوژی ساخت بردهای هوشمند را مناسب مدارس می دانید ؟