مدارس هوشمند

تاریخ خبر: 1389/12/15 تعداد دفعات بازدید: 5747 نفر

قرن21 به سمتي مي رود که اکثر مشاغل به دانش و مهارت هاي رايانه اي نياز خواهند داشت. ورود به اين عرصه به نوع جديدي از آموزش نياز دارد که با آموزش سنتي کنوني به خصوص آنچه هم اکنون در مدارس کشور ما در جريان است همخواني ندارد. مدتي است برخي کشورهاي جهان به تاسيس مدارس الکترونيکي يا آنچه در ايران مصطلح شده «مدارس هوشمند» دست زده اند. الگوي اوليه اين مدارس از کشور انگلستان گرفته شده و کشور مالزي يکي از پيشتازان ايجاد اين مدارس بشمار مي رود. با اين رويکرد کشور ما نيز اخيرا طرحي را در چند مدرسه اجرا کرده است. دانشگاه ها هم به نوع ديگري از آموزش، تحت عنوان آموزش مجازي متمايل شده اند. در «مدارس هوشمند» رايانه در نحوه تدريس و ارزشيابي تاثير مي گذارد و برنامه هاي درسي را تا حدودي تغيير مي دهد. ولي در عين حال کارکردهاي اجتماعي مدارس بر جاي خود باقي مي ماند چون در روابط اجتماعي به دانش آموزان ياري مي رساند. در اين مدارس دانش آموزان مي آموزند انبوهي از اطلاعات را پردازش کنند و از اين اطلاعات در جهت يادگيري بيشتر استفاده کنند. دانش آموزان حتي مي توانند با منابع علمي جهان و معلمان و بچه هاي مدارس ديگر ارتباط برقرار کنند. در «مدارس هوشمند» معلمان مي توانند به جاي اينکه تلاش کنند خودشان پاسخي براي پرسش هاي دانش آموزان پيدا کنند، از آنها بخواهند پاسخ پرسش هايشان را در رايانه پيدا کنند و براي بقيه بازگو کنند. البته «مدارس هوشمند» اين کارآيي را نيز دارند که به دانش آموزان نشان دهند چه اطلاعاتي در وب «موثق» است تا کودکان و نوجوانان ضمن دريافت اطلاعات درست تحت تاثير تبليغات سو»اينترنت هم قرار نگيرند. در نهايت بکارگيري رايانه به معلمان خوش فکر کمک مي کند به دوره آموزش براساس کتاب محوري و سخنراني تک گويانه معلم در کلاس خاتمه دهند و سيستم آموزشي را به شکل سيستم مشارکتي، مبتني بر آموزش توانايي هاي پژوهش، جمع بندي، تحليل و نتيجه گيري دانش آموزان تبديل کنند. دانش آموزان ايراني در مقايسه با دانش آموزان کشورهاي پيشرفته و برخي کشورهاي در حال توسعه پيشرو، عقب ماندگي هايي دارند. بسياري از آنها حتي روش روشن و خاموش کردن رايانه را نمي دانند. در کشورهاي پيشرفته کودکان از همان ابتدا در خانواده با رايانه آشنا مي شوند و با آن کار مي کنند. در حاليکه در کشور ما رايانه به منازل بسياري از خانواده ها چه بسا از طبقات متمول و تحصيلکرده راه پيدا نکرده است. البته کارشناسان هشدار مي دهند حتي در صورت ايجاد امکان دسترسي همه دانش آموزان به امکانات لازم باز هم رايانه نمي تواند مشکلات ريشه اي مدارس را حل کند و اگر هدف از کاربرد رايانه در مدارس مشخص نشود، رايانه ها تنها به دستگاه هاي تحميلي در مدارس تبديل مي شوند. يک کارشناس فناوري اطلاعات مي گويد: «اگرچه در عصر تکنولوژي وا طلاعات سرعت توليد دانش تصاعدي است ولي به خاطر عمق داشتن و ريشه دار بودن علوم اين سرعت نبايد خطي و شتاب زده باشد. ما به آموزش شتابان نيازمنديم نه آموزش شتاب زده! و اگر راهي که طي مي کنيم اشتباه باشد فناوري بر سرعت ما در راه اشتباه مي افزايد.» وي درباره چالش هاي سيستم آموزشي عصر حاضر که ايران را واداشت به ورود فناوري اطلاعات در سيستم آموزشي اقدام کند، مي گويد: «پرورش خلاقيت و ايجاد تغيير و سوق دادن يادگيرندگان به سمت ناشناخته ها، ايجاد زمينه بهره مندي مناسب و عدالت در دسترسي به منابع موجود، انتقال و پردازش حجم عظيمي از دانش در عصر اطلاعات، ايجاد زمينه حضور صحيح دانش و فرهنگ ايراني و زبان فارسي در تکنولوژي هاي نوين آموزشي و محيط اينترنت و البته سابقه چند کشور دنيا در ايجاد مدرسه هوشمند که البته بر مبناي ده سال پژوهش و تحقيق انجام گرفته بود باعث شد ما هم به ايجاد اين مدارس بينديشيم. در نتيجه با چند بازديد و مطالعه بر روي نمونه هاي مشابه ظرف يکسال طرح پايلوت مدرسه هوشمند در سه مدرسه منتخب کليد زده شد. البته زمانيکه کليد اين طرح را زديم بستر آموزشي و پژوهشي دقيق منطبق با شرايط محيطي و فرهنگي و آموزشي خودمان را نداشتيم. اين کار را با سند محکم تحليل شده با مديريت قدرتمند پروژه و بازده هاي کاري کارشناس شروع نکرديم. به نظر مي رسد طرح هاي پايلوت در اين بعد حداقل بايد داراي يک سيستم آناليز و تحليل و ارزيابي تعريف شده از قبل باشد تا مرتبا پيشرفت پروژه را بسنجد و موانع و مخاطرات آن را از قبل پيش بيني و راه حل هاي پيشنهادي را ارائه کند.» در مورد سيستم هاي آموزشي نظير آموزش و پرورش ما که کتاب محور و مبتني بر نقش بي بديل معلم است، کارشناسان هشدار مي دهند فناوري اطلاعات حتي مي تواند سيستم هاي محافظه کار تعليم و تربيت را تشديد کند. به طوريکه معلمان علاوه بر همان شيوه کتاب محوري دانش آموزان را به سوي انبوه اطلاعات سوق دهند و معلمان از دانش آموزان بخواهند حجم بيشتري از اطلاعات را حفظ کنند. کارشناسان علوم ارتباطات در تعريف مدارس هوشمند مي گويند: «مدرسه هوشمند، مدرسه اي است که با کمک فناوري هاي نوين، سيستم هاي آموزشي و ديجيتالي هوشمند درصدد سرعت بخشي به فرآيند ياددهي، يادگيري و بهبود مديريت به صورت کاملا نظام يافته باشد تا انسان عصر اطلاعات قادر به پردازش و دسته بندي و استفاده بهينه از منابع فني دانش روز با توجه به طيف گسترده آن براي کشف استعداد خود و بروز خلاقيت ها باشد. در طراحي يک مدرسه هوشمند بايد به چهار فاکتور تاثيرگذار توجه کرد:
1) عوامل محيطي(فضا و طراحي مناسب مدرسه، کلاس ها و...).
2) عوامل اجرايي و يادگيرندگان(آموزش قبل از شروع به جهت توجيه مديران، معلمان و دانش آموزان).
3) عامل سخت افزاري و شبکه طراحي مهندسي وسايل ارتباطي شبکه و سخت افزاري.
4) عامل مهم نرم افزار و ديجيتال.
فضاي فيزيکي يک مدرسه هوشمند بايد به يک زيرساخت ارتباطي قوي مجهز باشد تا بتواند به شکل مستمر نسبت به وضعيت هاي متغير محيط عکس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد. همچنين به همه اين اجازه را بدهد که از منابع موجود به صورت موثرتري استفاده کند و امنيت و آرامش آنها را افزايش دهد. ساختمان مدرسه هوشمند دربردارنده محيطي پويا و مقرون به صرفه است که چهار عنصر اصلي سيستم ها، ساختار، سرويس ها و مديريت در آنها يکپارچه شده و بين شان رابطه وجود دارد. براي ايجاد يک مدرسه هوشمند و يا کلا ورود فناوري اطلاعات به مدارس، وزارت آموزش و پرورش بايد به دنبال ايجاد بانک هاي اطلاعاتي قوي و هماهنگ باشد که بتواند شبکه آموزشي قوي و استانداردي را ايجاد کند تا خدمات محتوايي و آموزشي را به راحتي در دسترس مدرسه قرار دهد. تغذيه کننده اين شبکه آموزشي مي تواند بانک دپارتمان تحقيق و پژوهش، سازمان آموزش و پرورش و بانک استانداردهاي آموزشي باشد. از طرف ديگر طراحي فني سيستم ارتباطات داخلي و تجهيزات سخت افزاري خود مدرسه جهت ايجاد امکانات مناسب براي استفاده اطلاعات آموزشي و نرم افزاري در مدرسه صورت بگيرد. سيستم هاي ديجيتال و نرم افزاري نيز بايد داراي يک پيش زمينه و بستر دقيق مطالعاتي باشد. استفاده از انواع نرم افزارها و محتواهاي آموزشي غيراستاندارد مي تواند لطمات جبران ناپذيري را به بدنه آموزش وارد و يادگيرندگان را دچار سردرگمي کند. براي استفاده از سيستم ديجيتال نرم افزار بايد قدم به قدم حرکت کرد و مراحل فازبندي شده و رشد را تعريف کرد زيرا يکباره رسيدن به سيستمي کاملا هوشمند رويايي و بي پايه و اساس است و بر اين اعتقاديم که در يک سيستم مدرسه هوشمند در صورتيکه برنامه ريزي شده و قدم به قدم عمل شود، هزينه ها با بهره وري رابطه مستقيم خواهد شد و با گذر زمان با پيچيدگي فرآيند روبرو خواهيم شد. معماري سيستم آموزش الکترونيکي براي طراحي يک نرم افزار جامع که بتواند خوني را در پيکره طراحي شده فضاي مدرسه هوشمند به جريان اندازد، بايد از جديدترين متدها و تکنولوژي هاي آموزشي استفاده کند که برپايه زيرساخت هاي استانداردشده صنعتي و آموزشي با شناخت و تعريف دقيق وظايف آموزشي و اداري سيستم برپاشده باشد.» شرايط مناسب از نظر دست اندرکاران چنين طرح هايي اينست که معلم ديگر آموزش دهنده صرف نيست، فعاليت هاي گروهي تشويق مي شود، با تک تک دانش آموزان متناسب با توانمندي ها و استعدادهاي آنها رفتار مي شود و دانش آموزان مي توانند مواد درسي شان را از طريق سايت هاي اينترنتي دنبال کنند. ارزشيابي نيز از شکل حافظه محوري خارج مي شود. در مدارس هوشمند از اينترنت استفاده زيادي مي شود. ولي اين با آموزش مجازي متفاوت است. در آموزش از راه دور معلم و دانش آموز يا استاد و دانشجو از طريق اينترنت صدا و تصوير يکديگر را دريافت مي کنند. در حاليکه در يک محيط و مکان حضور ندارند. در باب مزاياي دانشگاه هاي مجازي گفته مي شود که تعداد دانشجويان افزايش مي يابد ولي هزينه ها کاهش مي يابد. آموزش مجازي بطور کلي به آموزش توسعه زيادي مي دهد. افزايش تعداد اين دست از دانشگاه ها در سطح جهان نيز به اين باور که بهتر است اين نوع دانشگاه ها را در ايران گسترش دهيم دامن زده است. يک استاد دانشگاه مي گويد: «تعداد استادان و ظرفيت کلاس هاي دانشگاهي در کشور ما محدود است. از طريق اينترنت مي توان خيلي ها را آموزش داد. لازم نيست کلاس فيزيکي باشد. هرکس مي تواند در خانه از طريق رايانه آموزش ببيند، تمرين حل کند و نمره بگيرد و بر اساس اين نمرات به مراحل بعدي و دروس بعدي صعود کند.» به اين ترتيب در آموزش مجازي دانشگاهي در کلاس هايي شرکت مي کنيد که در خانه تان است. اين آموزش مزاياي ديگري هم دارد، مثلا محدوديت زماني و مکاني وجود ندارد. دانشجو انتخاب مي کند که چه موقع و کجا از کلاس استفاده کند و چندبار از کلاس استفاده کند و به عبارتي چندبار به فايل مراجعه مي کند. تيم طراح نرم افزار هم مهم است. گرافيک و ترتيب مسائل درسي اهميت زيادي دارد. از ملزومات آموزش مجازي يک شبکه ارتباطي است که همه به آن وصل مي شوند. بسياري از طريق اينترنت وصل مي شوند. که البته سرعت آن کم است. امکانات ديگر خود نرم افزار است که لازم است نرم افزار خوب و با کيفيت و گرافيک مناسبي باشد. کيفيت نرم افزار خيلي تعيين کننده است. چون بحث ارزيابي دانشجويان و مسائل مالي و اداري و غيره را هم دربرمي گيرد، وگرنه کار آموزش را سي دي هاي موجود در بازار هم انجام مي دهند. آموزش مجازي اگر در جايگاه خودش درست مورد استفاده قرارگيرد بسيار خوب است به شرط اينکه شعر نباشد! ظاهرا پول هاي کلاني به اين امر اختصاص داده شده که اگر به درستي مصرف شوند خوب است. منتها زمزمه هايي حاکي از آنست که چون ظاهرا دانشگاه ها نتوانسته اند آموزش را پوشش دهند و به عبارتي چون نتوانسته ايم آموزش کلاسيک را توسعه دهيم به اين آموزش روي آورده ايم در حاليکه هر کدام جاي خودشان را دارند. افزايش استفاده از رايانه در آموزش به يک نياز تبديل شده است. ما براي عقب نماندن از قافله جامعه جهاني که به سرعت نقش رايانه ها را در مشاغل گسترش مي دهد به سيستم آموزش مناسب اين عصر نيازمنديم، منتها در صورتيکه به مشکلات ساختاري آموزش نپردازيم، تنها از رايانه ها دکوري خواهيم ساخت بي آنکه به نتايج موردنظر دست پيداکنيم.

منبع : خبرگزاری ابتکار

 
hiv symptoms rash aids caused by aids symptoms
hiv symptoms rash aids caused by aids symptoms
abortion clinics in new orleans what is an abortion like where can i get abortion pills
abortion clinics in new orleans vacuum suction abortion where can i get abortion pills
abortion clinics in new orleans what is an abortion like where can i get abortion pills
reasons why wives cheat on their husbands reasons wives cheat on husbands dating a married man
unwanted pregnancy options teen pregnacy dilation and curettage side effects
signs and symptoms of chlamydia signs of chlamydia in women home test for std
signs and symptoms of chlamydia chlamydia women home test for std
hiv symptoms in men first signs of hiv how to prevent hiv
annie lennox hiv positive site hiv definition
free hidden spy apps for android turbofish.com best spyware app for android
annie lennox hiv positive facts about aids/hiv hiv definition
my wife cheated now what do i do go so your wife cheated
why husbands cheat cheater love affairs with married men
is it my fault my husband cheated i want to cheat on my husband is my husband cheated on me
is it my fault my husband cheated click is my husband cheated on me
is it my fault my husband cheated open is my husband cheated on me
find an affair go wifes that cheat
how to cheat wife link my husband almost cheated on me
how do i know if my wife has cheated go cheat on husband
My girlfriend cheated on me link i dream my husband cheated on me
find an affair tolobel.com will my husband cheat again
women love to cheat women will cheat why are women unfaithful
women love to cheat women will cheat why are women unfaithful
love affairs with married men wives who cheat why people cheat in marriage
men and women reasons married men cheat letter to husband who cheated
my fiance cheated on me go married men who have affairs
debonair malayalam pdf sex stories open spanking adult babies stories
medical abortion story abortion in houston abortions in las vegas
debonair malayalam pdf sex stories bollywood sex stories only adult xxx stories
abortion in the united states pros and cons of abortion abortion center
married woman wants cheat spnote.com my girl friend cheated on me
abortion in the united states go abortion center
spying apps for android spy phone app for android spy apps for android free
rx coupon discount drug coupon coupons for pharmacy
rx coupon kitchenconfusion.co.uk coupons for pharmacy
rx coupon kitchenconfusion.co.uk coupons for pharmacy
pharmacy coupons walgreens coupons prints rite aid coupon matchups
pharmacy coupons prescription coupons rite aid coupon matchups
early termination of pregnancy abortion is wrong abortion at 14 weeks
free app to track text messages ps4haber.com sms spy apps for android
early termination of pregnancy abortion is wrong abortion at 14 weeks
walgreens coupon code for photos yasamlabosgb.com walgreens coupon printable
my fiance cheated on me totspub.com how to cheat with a married woman
cheat wife thezenker.com why most women cheat
sildenafil citrate 200mg priligy cialis 60mg
sildenafil citrate 200mg skoc.net cialis 60mg
tadalafil 80mg jcmikkelsen.dk naltrexone
tadalafil 80mg jcmikkelsen.dk naltrexone
spy apps for cell phones hidden spy app gps phone search
thyroxine 200mcg sporturfintl.com vardenafil 10mg
thyroxine 200mcg ventolin 2mg vardenafil 10mg
medication coupons cogimator.net free printable viagra coupons
cialis coupons site free cialis samples coupon
cialis coupons coupons for prescription drugs free cialis samples coupon
levitra 10mg site viagra 100mg
in store walgreens photo coupons walgreens store coupon walgreens coupon code prints
levitra 10mg acyclovir 200mg viagra 100mg
cipro click deltasone 40mg
cvs promo code read free prescription drug discount card
cvs promo code damske.com free prescription drug discount card
finasteride 1mg read naltrexone
finasteride 1mg read naltrexone
cipro 250mg serdarnas.com imitrex 100mg
valtrex 0.5g link propecia 1mg
valtrex 0.5g link propecia 1mg
valtrex 0.5g site propecia 1mg
valtrex 0.5g link propecia 1mg
keflex pill shellware.com celebrex pill
tadalafil 80mg sciencegadgets.co.uk viagra pill
deltasone pill link viagra 130mg
zovirax 400mg blog.dotnetnerd.dk levofloxacin
propranolol 10mg blog.phmglobal.com cialis 10mg
propranolol 10mg blog.phmglobal.com cialis 10mg
cialis manufacturer coupon click free prescription drug card
coupons for prescription drugs softballspa.com coupon viagra
coupons for prescription drugs softballspa.com coupon viagra
viagra coupon pfizer modelosguayaquil.com discount coupons for viagra
viagra discounts coupons link free prescription cards discount
viagra coupon pfizer modelosguayaquil.com discount coupons for viagra
abortion at 17 weeks http://abortionpill-online.com/ dilation & curettage
can i take skelaxin with ibuprofen can i take skelaxin with ibuprofen can i take skelaxin with ibuprofen
can i take skelaxin with ibuprofen can i take skelaxin with ibuprofen can i take skelaxin with ibuprofen
lisinopril and tessalon perles lisinopril and tessalon perles lisinopril and tessalon perles
cialis dosage options recreational read cialis dose mg
acheter viagra en ligne avec paypal http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-avec-paypal acheter viagra en ligne avec paypal
discount on cialis generic cialis pro best cialis price
cialis coupon code free discount prescription card copay cards for prescription drugs
cialis coupon code go copay cards for prescription drugs
coupons for prescriptions blog.suntekusa.com prescription drugs discount cards
coupons for prescriptions lilly coupons for cialis prescription drugs discount cards
prescription coupon card go prescription savings card
prescription savings card prostudiousa.com coupons prescriptions
prescription savings card prostudiousa.com coupons prescriptions
copay cards for prescription drugs nationalautocare.com copay cards for prescription drugs
claritin sirup open claritine brez recepta
claritin sirup warpedfish.co.uk claritine brez recepta
claritin sirup read claritine brez recepta
viagra viagra viagra
risperdaloro risperdal risperdal forum
risperdaloro risperdal risperdal forum
risperdaloro go risperdal forum
ibuprofen teva 400 mg ára thecaddman.com ibuprofen ára
etodolac 400 mg etodolac uses etodolac 400 mg side effects
vibramycin 100mg vibramycin used for vibramycin fass
vibramycin 100mg vibramycin used for vibramycin fass
paroxetine actavis open paroxetine 30 mg
motilium lingual motilium motilium 10 mg
motilium lingual motilium motilium 10 mg
stalevo madopar stalevo 100 prospect stalevo madopar
cialis 20mg cialis walgreen coupon cialis discount
cialis 20mg cialis walgreen coupon cialis discount
prednisolone posologie prednisolone prednisolone mylan
kamagra 100mg kamagra kamagra prix
kamagra 100mg tonydyson.co.uk kamagra prix
celebrex prix maroc celebrexe celebrex generique
cialis coupons free alexebeauty.com cialis free sample coupons
article on abortion site cheap abortions
dulcolax fiyat blog.admissionnews.com dulcolax ne kadar
voltaren tymejczyk.com voltaren gel navodila
kamagra effet kamagra forum kamagra prix
what is the latest you can have an abortion when to get an abortion alternatives to abortion
brufens profenid brufen 600
brufens brufen brufen 600
prescriptions coupons prescription discount coupons 2015 cialis coupon
free prescription discount cards rx discount free manufacturer coupons
abortion pill pros and cons antea-int.com getting an abortion pill
cialis cialis coupon cialis discount
information on abortion pill laziendaalimentacoes.com.br abortion pill cost
abortion pill process abortion pill facts free abortions
abortion pill process abortion pill facts free abortions
buscopan plus preis harshpande.net buscopan plus
printable coupons for cialis online cialis coupons free cialis coupon
printable coupons for cialis online cialis coupons free cialis coupon
cialis coupon code free coupon for cialis free cialis coupon
spidifen 400 sachet spidifen 400 spidifen bustine
spidifen 400 sachet blog.plazacutlery.com spidifen bustine
cialis discount searchengineoptimization-seo.net cheap cialis
naloxone implant http://naltrexonealcoholismmedication.com/ does naltrexone show up on a drug test
loteprednol ophthalmic loteprednol loteprednol etabonate eye drops
how much does abortion pill cost cost for an abortion abortion pill clinics in md
cialis coupons from manufacturer cialis discount coupons online free cialis coupons
cialis coupons from manufacturer prescription transfer coupon free cialis coupons
pentasa 500 mg damske.com pentasan
metoprolol metoprolol tartrate metoprololsuccinat hexal 50 mg
printable coupons for cialis coupon for prescriptions coupons for cialis 2016
nootropil 1200 nootropil review nootropil 1200
amoxicilline amoxicillin nedir amoxicillin antibiyotik fiyat
amoxicilline amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin antibiyotik fiyat
printable coupons for cialis prescription coupon card coupon for cialis
printable coupons for cialis prescription drug coupons coupon for cialis
the abortion pill cost how much do abortion pill cost late term abortion pill clinics
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin endikasyonlar
clomid testosterone clomid proviron clomid proviron
cialis generic cialis generic cialis patent
abortion clinics in houston tx abortion pill questions against abortion pill
abortion clinics in houston tx thestickybeak.co.uk against abortion pill
manufacturer coupons for prescription drugs aegdr.org cialis manufacturer coupon 2016
nootropil piracetam nootropil buy nootropil 1200
vermox vermox mikor hat vermox pret
vermox vermox mikor hat vermox pret
vermox vermox vermox pret
cialis savings and coupons agrisol.com.ar cialis coupons online
cialis savings and coupons coupon for free cialis cialis coupons online
average cost of an abortion pill abortion pill cost costs of abortion pill
how much are abortions abortion pill costs cheap abortion pill clinics
early abortion pill how much is a abortion pill abortion pills
vermox sirup vermox spc vermox alkohol
misoprostol abortion abortion pills chemical abortion pill
misoprostol abortion bangzontheweb.com chemical abortion pill
abortion pills cost aictmkulahospital.org misoprostol abortion
viagra recenze site.cegep-rimouski.qc.ca viagra prodej
acetazolamide symptoms guitar-frets.com acetazolamide 250 mg tablets
against abortion pill how to have an abortion pill abortion pill pros and cons
low cost abortion pill average abortion pill cost teen abortion pill
low cost abortion pill myhealthreport.ca teen abortion pill
vermox spc vermox vermox alkohol
lilly coupons for cialis prescription coupon card discount prescription coupons
lilly coupons for cialis cialis coupons 2015 discount prescription coupons
abortion pill debate abortion pill prices how does an abortion pill work
abortion pill debate pill abortion how does an abortion pill work
abortion pill debate abortion pill prices how does an abortion pill work
prescription discount coupon cialis manufacturer coupon 2016 free printable cialis coupons
abortion pill quotes anti abortion pill free abortion pill
abortion pill quotes anti abortion pill free abortion pill
abortion pill quotes continentalnord.com how do abortion pill work
abortions cost abortion pill cost abortion pill recovery
abortions cost amazonschools.com abortion pill recovery
feldene gel feldene flash feldene
feldene gel feldene gel precio feldene
clomid proviron pct yunaweddings.com clomid proviron
top coupon sites promo code printable discount coupons
top coupon sites promo code printable discount coupons
amoxicillin antibiyotik fiyat albayraq-uae.com amoxicillin nedir
amoxicillin antibiyotik fiyat albayraq-uae.com amoxicillin nedir
abortion pill costs reasons for abortion pill how to get an abortion pill
free abortion pill rubinetteriemariani.it anti abortion facts
cialis coupons free 2015 cialis coupon cialis free sample coupons
cialis coupons 2015 cialis coupon lilly cialis coupon free
lamisil pastillas lamisil comprimidos lamisil para que sirve
alternatives to abortion pill abortion pill prices abortion pill complications
cialis coupon 2015 cialis coupon 2015 prescription discount coupons
coupons for prescription medications cialis free coupon free cialis coupon
promo codes alsarayabahrain.bh food coupon websites
promo codes top grocery coupon sites food coupon websites
discount pharmacy online pharmacy codes prescription coupons free
discount pharmacy online pharmacy codes prescription coupons free
discount pharmacy online pharmacy codes prescription coupons free
amoxicillin 500 mg amoxicillin 500 mg amoxicillin-rnp
addyi wikipedia avonotakaronetwork.co.nz addyi fda
early pregnancy termination methods pill to terminate early pregnancy dilatation and curettage video
medical abortion cost agama-rc.com when is it too late to get an abortion pill
feldene flas para que sirve blog.idilbaby.com feldene flas para que sirve
feldene flas para que sirve blog.idilbaby.com feldene flas para que sirve
natural abortion pill methods ismp.org definition of abortion pill
cialis 20 mg cialis generic cialis generic
vermox doziranje topogroup.com vermox tablete nuspojave
abortion pill risks cost of abortions abortion pill
vermox mikor hat blog.pragmos.it vermox mikor hat
abortion pill laws akum.org how to get an abortion pill
nootropil 800 mg lasertech.com nootropil review
low cost abortion pill second trimester abortion how to get an abortion pill
printable cialis coupon transfer prescription coupon prescription drug coupons
coupon prescription manufacturer coupons for prescription drugs cialis prescription coupon
how to terminate early pregnancy at home alsarayabahrain.bh how pregnant are you
having a abortion price of an abortion depression after abortion
having a abortion price of an abortion depression after abortion
abortion at 5 weeks abortion clinics denver abortion surgery
abortion at 5 weeks dreamseed.nu abortion surgery
cialis coupon code free discount prescription cards coupon for free cialis
abortion providers how much is an abortion pill abortion in canada
naltrexone for alcohol tymejczyk.com injection to stop drinking
naltrexone for alcohol tymejczyk.com injection to stop drinking
naloxone alcohol treatment mikemaloney.net naltrexone online
naltrexone pregnancy low dose naltrexone allergies implant for alcoholics
naltrexone lupus go low dose naltrexone clinical trials
naltrexone opioid dependence floridafriendlyplants.com naltrexone cost
naltrexone opioid dependence floridafriendlyplants.com naltrexone cost
can naltrexone be abused pallanuoto.dinamicatorino.it revia reviews
ldn medicine naltroxen low dose naltrexone india
naltrexone low dose fibromyalgia link naltrexone for ra
opioids and alcohol altrexone ldn 4.5 mg
does naltrexone help with withdrawal go how does naltrexone make you feel
low dose naltrexone chronic fatigue low dose naltrexone and drinking alcohol low dose naltexone
naltrexone how long does it take to work lasertech.com low dose naltrexone fibromyalgia reviews
low dose naltrexone for opiate withdrawal read naltrexone drug test
low dose naltrexone infertility what is ldn low dose naltrexone online pharmacy
naltrexone blog.jrmissworld.com naltrexone injection for opiate addiction
naltrexone click naltrexone injection for opiate addiction
mometason apotea mometason herpes mometason yando
mometason apotea nyfodttitler.site mometason yando
imurel 6tgn imurel y tomar el sol imurel wiki
betamethason 17 valerat santibiotika.site betamethason lungenreifeکدام تکنولوژی ساخت بردهای هوشمند را مناسب مدارس می دانید ؟